Aïllador de CC

123

La maquinària més ben dissenyada d’aquest univers és el cos humà. Compta amb un excel·lent sistema d’autodefensa i autoreparació incorporat. Fins i tot aquell sistema altament intel·ligent necessita reparacions i manteniment ocasionals. I també ho fan tots els sistemes artificials, incloses les instal·lacions fotovoltaiques solars. Dins de la instal·lació solar hi ha l’inversor que rep corrent continu (CC) de cadenes solars com a entrada i emet corrent altern (CA) a la xarxa de l’extrem de sortida. Durant la instal·lació, el manteniment rutinari i les emergències, és necessari aïllar els panells del costat de corrent altern i, per tant, es col·loca un interruptor d'aïllament manual entre els panells i l'entrada de l'inversor. Un commutador d’aquest tipus s’anomena aïllador de CC perquè proporciona un aïllament de CC entre els panells fotovoltaics i la resta del sistema.

Es tracta d’un interruptor de seguretat essencial i està obligat a cada sistema d’energia fotovoltaica segons la IEC 60364-7-712. El requisit britànic corresponent prové de BS7671 - Part 712.537.2.1.1, que diu "Per permetre el manteniment del convertidor fotovoltaic, cal proporcionar mitjans per aïllar el convertidor fotovoltaic del costat CC i el costat CA". Les especificacions del propi aïllador de CC es donen a la secció 2.1.12 (Edició 2) de la "Guia per a la instal·lació de sistemes fotovoltaics".


Hora de publicació: 24 d'agost de 2020